Schoolinfo

Dit is wie we zijn en waar we voor staan...

De Klimtoren is een katholieke basisschool gelegen in het landelijke Meerle.  Wij zijn een school die kinderen samenbrengt om te leren, te sporten, te vieren, vrienden te maken, cultuur op te doen, … Wij bieden kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aan en gaan zorgzaam om met iedereen.

Via een dynamisch en preventief zorgbeleid streven we ernaar dat kinderen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes over de verschillende leerdomeinen heen. Dit betekent concreet dat we vanuit een grote zorgbreedte in de klas door een efficiënte aanpak streven naar maximale leerkansen om een zo hoog mogelijk ontplooiingsniveau te bereiken bij al onze kinderen. 

Wij willen een warme school zijn waar iedereen zich thuis voelt. Onze school beschouwt elk kind als eigen – aardig maar toch evenwaardig. Concreet wil dit zeggen dat we initiatieven nemen om te werken aan een fijn school- en klasklimaat. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat onze kinderen een realistisch én positief zelfbeeld opbouwen, genieten, verbondenheid ondervinden en we willen voor alle kinderen kansen creëren om hun talenten te ontdekken en te tonen. Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen zijn een belangrijke graadmeter van hun ontwikkeling.  

Goed onderwijs in de klas veronderstelt dat leerkrachten kunnen omgaan met de verschillen tussen kinderen. Om deze zorg op klasniveau te bereiken, ontwikkelen we acties op preventief en remediërend vlak. We proberen planmatig en systematisch tegemoet te komen aan diversiteit. Via een goede klasorganisatie en krachtige leeromgeving willen we kinderen aanzetten tot actief denken, handelen en communiceren. Wanneer kinderen hinder ondervinden in hun ontwikkelingsproces willen wij als school de taak van zorgverstrekker opnemen. Concreet wil dat zeggen dat de leerkrachten proberen de ontwikkeling van kinderen goed op te volgen, tijdig zorgpunten te signaleren en planmatig en doelgericht te handelen.

Wanneer basiszorg niet volstaat voor een bepaalde leerling gaan we op zoek naar zijn persoonlijke onderwijsbehoeften. Dit betekent dat we kijken wat elk kind nodig heeft.   We schakelen alle betrokkenen rond het kind in om te zoeken naar oplossingen en maken afspraken over wie, wat doet. We evalueren het effect en sturen bij waar nodig.

We willen als school ons maximaal inspannen zover onze draagkracht reikt. Omdat we die draagkracht steeds willen blijven bewaken, ondersteunt het zorgteam onze leerkrachten zoveel mogelijk op verschillende gebieden. Ons zorgteam gaat na wat de behoeften van de leerkracht is en bewaakt de haalbaarheid van de afgesproken initiatieven. We willen ons als school blijven inzetten voor een systematische verbreding van deze collectieve en individuele draagkracht .

Wij beschouwen ouders als belangrijke partners binnen heel het onderwijsproces. School en thuissituatie zijn met elkaar verbonden. Onze school erkent dat ouders ervaringsdeskundigen zijn en trachten hen zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijsgebeuren. 

 

Wij streven zoveel mogelijk naar een open communicatie en transparantie in de acties van de school. 


Algemene gegevens van de school: